AMORTYZACJA KSIĘGOWA I PODATKOWA

Istnieją dwa rodzaje amortyzacji – podatkowa i księgowa. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma amortyzacjami? Co warto o nich wiedzieć?

AMORTYZACJA KSIĘGOWA/ BILANSOWA

CEL: Dostarczenie szczegółowych informacji na temat zużywania się środka trwałego w trakcie jego użytkowania a także zapewnienie zachowania zasady współmierności przychodów i kosztów.
Powinna ona być tak dopasowana, aby jak najdokładniej obrazować oddanie jego rzeczywistej wartości w postaci wartości netto wykazywanej w bilansie.

 

AMORTYZACJA PODATKOWA

CEL: Ustalenie podatkowych kosztów uzyskania przychodów w danym okresie podatkowym oraz realizacja polityki gospodarczej i fiskalnej państwa.

Amortyzacja podatkowa powinna umożliwiać urzędowi skarbowemu całkowitą kontrolę nad poprawnością naliczania podatku. Najczęściej amortyzacja podatkowa polega na odgórnym ustaleniu procentowych stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych grup trwałych nie zważając na fakt ich okresu użytkowania w przedsiębiorstwie.

Amortyzacja i umorzenie księgowe ułatwiają stworzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Amortyzacja podatkowa pozwala na wyliczenie podatku dochodowego, który firma musi zapłacić.

 

biuro rachunkowe w Krakowie